Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Milí zákazníci, 

rádi bychom Vás ujistili, že provozovatel webových stránek Josef Macák, firma Josef Macák se sídlem Zelenečská 507, 198 00 Praha 9, živnostenský list vydán MÚ Praha 14, čj.: 14206/92/Sk ze dne 26.12.1992 dále jen jako správce, věnuje maximální pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Veškeré údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme třetím stranám, jsou získávány na základně souhlasů zákazníků, našich oprávněných zájmů nebo právního základu dle GDPR článku 6.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování, uchovávání, zabezpečení a další procesy spojené s ochranou vašich osobních údajů dle vašich práv jako subjektu osobních údajů se obraťte na email autokontakt@seznam.cz 

Zástupce v oblasti ochrany osobních údajů: Josef Macák, tel: 739544658

 

Jaké údaje zpracováváme?

V rámci společného kontaktu zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační údaje – typicky jméno a příjmení, vaše uživatelské jméno nebo heslo, pokud jste registrovaní v zákaznickém portále, IČO a DIČ pokud jste podnikatel a kontaktní údaje zástupců právnických osob.
 2. Kontaktní údaje jedná se o všechny údaje umožňující kontakt se zákazníky pro případ řešení objednávky ve smyslu smluvního závazku. Mezi tyto údaje patří fakturační a doručovací adresa, telefon a email.
 3. Údaje o vašich objednávkách – v případě objednávky zpracováváme obsah objednávky, její cenu, údaje o přepravovaných zásilkách, typu zboží a číslo účtu.

 

Oprávnění ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely a to na základě:

 1. Smluvních závazků vzniklých mezi správcem a zákazníkem na základě objednávky dle GDPR čl. 6, písm. b;
 2. Plnění právních povinností, které jsou správci ukládány jinými zákony České republiky dle GDPR čl. 6 písm. c;
 3. Oprávněného zájmu dle GDPR čl. 6, písm. f;

Zda zpracování probíhá s vaším souhlasem nebo bez vašeho souhlasu se odvíjí na základě účelu tohoto zpracování. Např. kontaktní adresa je zpracována bez vašeho souhlasu, ale osobní údaj je využit pouze pro plnění smluvního závazku – tedy dodání vaší objednávky – nikoliv pak k zasílání reklamních sdělení prostřednictvím poštovních služeb.

 

Účely zpracování

V případě společné komunikace může nastat několik situací, při kterých zpracováváme vaše údaje:

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

V případě, že vytvoříte objednávku, uzavíráte s námi obchodní smlouvu dle Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě provádíme zpracování osobních údajů pro potřeby plnění smluvních závazků, které z uzavření této smlouvy vyplývají. 

V případě, že objednáváte jako fyzická osoba, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem vyřízení objednávky.

V případě objednávky právnickou osobou zpracováváme identifikační a kontaktní údaje za účelem vyřízení objednávky. Zároveň zpracováváme kontaktní údaje k osobě oprávněné jednat za právnickou osobu.

 

Osobní údaje fyzických osob, právnických osob a fyzických osob zastupujících právnickou osobu použijeme v případě:

 • Komunikace o objednávce, typicky zaslání jejího potvrzení, stavu vyřízení a dalších procesních kroků
 • Reklamace
 • Dalších požadavků
 • Platby za objednávku a přepravy objednávky k zákazníkovi; v tomto případě také probíhá předání výše zmíněných osobních údajů třetím stranám, jak je popsáno v kapitole Další zpracovatelé osobních údajů

Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu plnění smlouvy, minimálně však 2 roky dle zákonné záruční lhůty.

 

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě objednávky a uzavření smlouvy uchováváme kontaktní a identifikační údaje a údaje o objednaných službách na základě oprávněného zájmu, tedy bez vašeho souhlasu, za účelem ochrany právních nároků a vedení vnitřních statistik, analýzy a kontroly. Oprávněnými zájmy jsou v tomto případě ochrana právních nároků a vedení vnitřních statistik a analýz směřujících k lepšímu poskytování zákaznických služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a vnitřní kontroly poskytovaných služeb zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení, v rámci kterého je třeba tyto osobní údaje poskytnout, zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání těchto řízení.

V rámci oprávněného zájmu zpracováváme kontaktní a identifikační údaje zákazníků a údaje o objednaných službách za možným účelem zasílání obchodních nabídek emailem; oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů. Osobní údaje pro tyto účely uchováváme po dobu 6 měsíců od poslední objednávky. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

 1. Zpracování na základě právních povinností

Jako právnímu subjektu nám zadává český zákon jisté povinnosti. V případě  zpracování osobních údajů z tohoto důvodu, např. pro účely účetnictví, správce nepotřebuje souhlas zákazníka, neboť povinnost ukládá samotný zákon. V takovém případě jsou zpracovávány kontaktní a identifikační údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 89/2010 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud objednáváte jako fyzická osoba)
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví

Úložní doba osobních údajů zpracovávaných na tomto základě je 10 let.

 

 1. Kontakt přes další kanály

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím dalších kanálů, typicky pak emailem nebo telefonicky, dochází ke zpracování uvedených kontaktních údajů na základě oprávněného zájmu za účelem:

 • Vyřízení požadavků v případě poptávky provedené prostřednictvím těchto kanálů;
 • Evidence požadavků a poptávek;
 • Průkaznosti, že jsme požadavky řádně splnili;
 • Analýzy zlepšování kvality našich služeb;

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců v případě nerealizované poptávky, v případě realizované poptávky tyto data uchováváme po dobu plnění smlouvy vzniklé na základě této poptávky nebo požadavku, minimálně pak po dobu 2 let. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto oprávněnému zájmu máte právo podat námitku

 

 

Zpracovatelé osobních údajů

Všechny výše zmíněné údaje zpracováváme z pozice správce. Jako správce tak stanovujeme vymezené účely, ke kterým lze vaše osobní údaje zpracovávat.

Vaše osobní údaje můžeme předat dalším subjektům nacházejícím se v roli správce osobních údajů a to:

 • V rámci plnění zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům, je-li k tomuto podána výzva.

Pro zpracování osobních údajů využíváme i služeb dalších zpracovatelů, zejména pak externích přepravců a to pro účely uvedené v kapitole Oprávnění ke zpracování osobních údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

Zpracovatelé osobních údajů poskytnutých kontaktním formulářem jsou vázáni mlčenlivostí a osobní údaje použijí pouze k účelům výše zmíněným.

Uzavřením zpracovatelské smlouvy s výše zmíněnými zpracovateli se nerozumí fakt, že těmto zpracovatelům předáváme osobní údaje po celou dobu trvání zpracování osobních údajů.

 

Předávání údajů mimo EU

V rámci nabízených služeb nedochází k poskytování osobních údajů mimo prostory EU.

 

Práva subjektů osobních údajů

Jako subjekt poskytující osobní údaje máte dle GDPR práva, která vám zákonně náleží. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup

Každý subjekt má právo vědět, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem i po jakou dobu. Zároveň máte právo znát informace o způsobu získávání osobních údajů, jejich předávání a další práva v této problematice. Tyto veškeré informace poskytuje tento dokument Zásady zpracování a ochrany osobních údajů. V případě, že si subjekt není něčím jistý, může vznést dotaz na emailovou adresu: autokontakt@seznam.cz nebo telefonní číslo +420 739544658

 1. Právo na opravu

V případě, že subjekt osobních údajů zjistí nepřesnosti ve zpracování osobních údajů, má právo na opravu a aktualizaci těchto osobních údajů.

 1. Právo na výmaz

Subjekt osobních údajů má právo na výmaz osobních údajů. Neplatí to však ve všech případech a u všech osobních údajů. Osobní údaje subjektů vymažeme v případě, že bude splněna jedna z následujících podmínek:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu a je vznesena námitka proti tomuto zpracování

Výmaz osobních údajů se týká pouze těch případů, ve kterých neukládá jejich zpracování povinnost plnění smluvních závazků, právní základ nebo jiný důvod kromě souhlasu a oprávněného zájmu dle GDPR, čl. 6.

Typicky nelze vymazat osobní údaje uvedené na fakturách z důvodu právní povinnosti uchovávání účetních záznamů pro účetnictví apod.

 1. Právo na omezení zpracování

V určitých případech lze nárokovat právo omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou vymazány všechny osobní údaje, jako v případě výmazu osobních údajů, ale pouze redukován objem zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak u tohoto práva není zaručena definitiva omezení zpracování. Právo na omezení zpracování lze aplikovat v těchto případech:

 • Subjekt popírá přesnost osobních údajů, v takovém případě dojde k omezení zpracování po dobu nutnou k ověření a dohodě správnosti;
 • Osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu, ale subjekt před výmazem preferuje pouze omezení zpracování;
 • Uvedené osobní údaje eshop nepotřebuje pro výše uvedené účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • Je vznesena námitka proti zpracování a to po dobu, po kterou je tato námitka prošetřována;
 1. Právo na přenositelnost

Subjekt má právo na získání všech zpracovávaných osobních údajů. Tyto údaje budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může subjekt osobních údajů vznést námitku proti tomuto zpracování. V případě zpracování pro potřeby marketingových aktivit dojde k vyhovění této námitce, v jiných případech zpracování na základě oprávněného zájmu dojde k posouzení oprávněného zájmu a vyrozumění subjektu o tomto posouzení.

 1. Právo podat stížnost

Právo podat stížnost může subjekt uplatnit v případě, že se domnívá o neoprávněném zpracování osobních údajů nebo rozporu s obecně závaznými předpisy. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

 

 

Možnost uplatnění jednotlivých práv

Ve všech záležitost týkající se uplatnění výše zmíněných práv, dotazů ke zpracování osobních údajů, podání stížnosti nebo čehokoliv jiného se může subjekt osobních údajů obrátit na emailovou adresu: autokontakt@seznam.cz

 

Žádost subjektu osobních údajů bude vyřešena bez zbytečných odkladů, nejdéle však během 30 dnů od vznesení dotazu. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

 

V Praze 25. 5. 2018